Jahrgang 1963

Damals

Heute

J62_63_70.jpg (20032514 Byte)

j63-98.jpg (114014 Byte)

 

Damals

J62_63_69.jpg (1964253 Byte)
1969

J62_63_70.jpg (20032514 Byte)
1970

 

Heute

j63-98.jpg (114014 Byte)
Jahrgang 1962-63  im Jahre 1998