Jahrgang 1946

J1946_52.jpg (421345 Byte)

Jahrgang 1946 im Jahre 1952

J1946_1986_40J.jpg (523451 Byte)

Jahrgang 1946 im Jahre1986   40 Jahre

 

J1946_96_50J.jpg (432775 Byte)

Jahrgang 1946 im Jahre 1996  50 Jahre

 

 

Jahrgang 1950-51

Jahrgang 1950-51 im Jahre1996

50-51_1996.jpg (1504056 Byte)

50-51_1996_N.jpg (950022 Byte)

50-51_1985_N.jpg (404921 Byte)

Jahrgang 1950-51 im Jahre1996

50-51_1991.jpg (1417949 Byte)

50-51_1991_N.jpg (668584 Byte)

50-51_1985.jpg (826087 Byte)

Jahrgang 1950-51 im Jahre1985

Hochauflösende Bilder